Pojištění za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ pro členy LAA ČR

dle pojistné smlouvy č. 8067203414.
 
Před sjednáním pojištění je nezbytné prostudovat pojistné podmínky, které jsou na webu LAA ČR (www.laacr.cz) v sekci „Služby/Pojištění“. V tomto článku je jen stručný text za smlouvy.
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Letecká amatérská asociace ČR uzavřely tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), která spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami Obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob (dále jen „VPP ODP 2014“) tvoří nedílný celek.
1) Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora oprávněného k výuce pilotů sportovních létajících zařízení (dále jen „instruktor SLZ“) v rozsahu VPP ODP 2014 čl. II odst. 1., 2.b) a 3.

2) Pojištěnými dle této pojistné smlouvy mohou být pouze:
a) fyzické osoby s kvalifikací instruktor pro některý z druhů sportovních létajících zařízení (dále jen „SLZ“), a které
b) jsou členy nebo zaměstnanci LAA ČR, a které
c) se přihlásily do pojištění a jejich pojištění vzniklo dle pravidel uvedených v této pojistné smlouvě dále.

3) V případě škodné události, za kterou odpovídá instruktor SLZ pojištěný dle této pojistné smlouvy, je dalším pojištěným také zároveň středisko pilotního výcviku, jehož jménem instruktor SLZ (odpovědný za újmu) oprávněně výuku pilotů SLZ provádí.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah
1) Ujednává se, že pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému v souvislosti s vykonáváním činností instruktora SLZ v rozsahu VPP ODP 2014 čl. II odst. 1., 2.b) a 3. se sjednává s následujícími limity pojistného plnění a za stanovené pojistné.
2) Výše jednorázového ročního pojistného za pojištění v závislosti na:
- pojištěným určených limitech pojistného plnění (dále také „LPP“)
- počtu žáků, na jejichž výuce se dle evidence LAA ČR pojištěný podílel v posledních dvou kalendářních letech a kteří na základě takového výcviku získali oprávnění k pilotování SLZ (dále také „počet pilotů‑2R“) činí (viz hodnoty uvedené v tabulce):

  Pojistné za pojistnou dobu 1 rok (v Kč)
​ ​ ​Limit pojistného plnění (Kč)
​Počet pilotů-2R ​​1 000 000 ​2 000 000 ​5 000 000
0 - 1​ 1029 ​1284 ​1650
​2 - 5 ​1401 ​1763 ​2243
​6 - 10 ​2352 ​2928
​3750
11 - 20​ ​3822 ​4752 ​6075
​více než 20 ​5488 ​6816 ​8700
 
 
 
1) Hodnota parametru „počet pilotů-2R“ podle předchozího odstavce se stanoví z evidence, kterou spravuje LAA ČR. Při vzniku pojištění dle postupu uvedeného v článku V této smlouvy zájemce o pojištění hodnotu parametru „počet pilotů-2R“ ověřuje u LAA ČR.
2) Pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa.
3) Ujednává se, že výluka uvedená ve VPP ODP 2014 čl. IV odst. 1. písm. e) se ruší.
4) Pojištění v rozsahu dle VPP ODP 2014 čl. II odst. 3 se sjednává se sublimitem plnění ve výši 10% z limitu pojistného plnění uvedeného v odstavci 2. tohoto článku a určeného pojištěným při sjednání pojištění.
5) Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává s pojistnou dobou v délce 12 měsíců.
 
Pojistné
1) Ujednává se, že pojistné za všechna jednotlivá pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je jednorázové.
2) Pojistitel a pojistník odchylně od ustanovení § 2782 odst. 1 občanského zákoníku a odchylně od ustanovení čl. V odst. 7. VPP OC 2014 sjednávají, že pojistitel má právo na jednorázové pojistné za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, bez ohledu na to, zda pojištění zaniklo před uplynutím sjednané pojistné doby.
 
Certifikát o pojištění
1) Po zaplacení částky odpovídající výši jednorázového pojistného, vypočtené v závislosti na rozsahu pojištění podle výše uvedeného a doručení přihlášky k pojištění, vystaví LAA ČR pojištěnému z pověření pojistitele certifikát o pojištění odpovědnosti, který dokládá rozsah sjednaného pojištění.
 
Podmínky pro sjednání pojištění:
Pojišťovna vyžaduje, aby se zájemce o pojištění přihlásil buď písemnou přihláškou nebo on‑line na (www.laacr.cz). Poté již neposíláte přihlášku na LAA ČR.
Uhrazení pojistné částky – částka je považována za uhrazenou, je li připsána na účet LAA ČR, zaplacena složenkou na poště nebo hotově v LAA ČR. Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení, doručení pojistné částky a přihlášky.
 
Oznámení škodných událostí
1) Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:
 
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550
 
Dokumenty související s pojištěním:
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​