Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle

Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu. Nevztahuje se na balóny a bezpilotní prostředky.
Dle pojistné smlouvy č. 8056417528 a dodatku k této smlouvě smluvní strany:
ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB
 a
Letecká amatérská asociace ČR
uzavřely tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), která spolu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění letectví VPP AVN 2014 (dále jen „VPP AVN 2014“) tvoří nedílný celek.
1) Sjednává se pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu v rozsahu části D čl. I odst. 1. VPP AVN 2014. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle části D čl. I odst. 2. VPP AVN 2014.
2) Pojištěnými dle této pojistné smlouvy mohou být pouze osoby, které:
a) jsou držiteli platného a účinného oprávnění k pilotování letadla nebo sportovního létajícího zařízení (dále jen „letadlo“)
b) a splnily podmínky dle čl. III. odst. 1. tohoto dodatku
c) a jsou členy nebo zaměstnanci LAA ČR.
3) Pojištěnými jsou ve smyslu této pojistné smlouvy fyzické osoby.
Varianty pojištění
Pojištění se sjednávají s územním rozsahem CELÝ SVĚT. Pro rok 2016 sjednala LAA výhodnější univerzální územní kategorii „celý svět“ a to za cenu nižší, nežli byla dříve kategorie jen pro ČR a SR.
Tabulky stanovují jednorázové pojistné za pojistnou dobu jednoho pojistného roku v závislosti na zvolených limitech pojistného plnění (LPP), v případě, že pojištěným zvolený limit pojistného plnění (LPP) nepřevyšuje 200 000 Kč.
Minimální pojistné za pojištění sjednané na dobu kratší než jeden pojistný rok je dle části A i B 1 000 Kč.
Jestliže pojištěný je k datu počátku pojištění žákem letecké školy, potom se jednorázové pojistné za pojistnou dobu 1 roku stanoví jako součin základního jednorázového pojistného dle tabulky a koeficientu ve výši 1,1.
A) Pojištění odpovědnosti za újmu jen na letadle v rozsahu dle části D čl. I odst. 1. VPP AVN 2014 (varianta 01)
Tabulka 1: jednorázové pojistné (v Kč) za pojistnou dobu 1 pojistný rok dle výše limitu pojistného plnění (LPP)
​Limit pojistného
plnění
Cena ročního
pojistného​
Limit pojistného
plnění​
Cena ročního
pojistného​

30 000

​1000 Kč ​90 000 ​2150 Kč
50 000 ​1130 Kč ​100 000 ​2250 Kč
60 000 ​1490 Kč ​150 000 ​3380 Kč
70 000 ​1550 Kč ​200 000 ​4510 Kč
80 000 ​1640 Kč ​- ​-
 
 
B) Pojištění odpovědnosti za újmu na letadle i jinou majetkovou újmu v rozsahu dle části D čl. I VPP AVN 2014 (varianta 02)
Tabulka 2: jednorázové pojistné (v Kč) za pojistnou dobu 1 rok dle výše limitu pojistného plnění (LPP)
​Limit pojistného
plnění
Cena ročního
pojistného​
Limit pojistného
plnění​
Cena ročního
pojistného​
30 000
​1600 Kč ​90 000 ​3200 Kč
50 000 ​1840 Kč ​100 000 ​3690 Kč
60 000 ​2090 Kč ​150 000 ​5530 Kč
70 000 ​2500 Kč ​200 000 ​7300 Kč
80 000 ​2780 Kč ​- ​-
 
C) Společná ustanovení
1. Každé pojištění sjednané dle této pojistné smlouvy se sjednává se spoluúčastí 10 %.
2. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává na pojistnou dobu jednoznačně určenou prokazatelným projevem vůle pojištěného před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou podle čl. V. této pojistné smlouvy, maximálně však v délce 12 měsíců.
3. Ujednává se, že v případě pojištění sjednaných s pojistnou dobou kratší než 12 měsíců je výše jednorázového pojistného za takové pojištění rovna součinu jednorázového pojistného za pojistnou dobu jednoho pojistného roku a procentní hodnoty stanovené podle délky pojistné doby takto:
 
​Pojistná doba
​% ročního
pojistného​
​do 3 měsíců ​45
do 6 měsíců​ ​70
​do 9 měsíců ​85
​více jak 9 měsíců

​100

Částky se zaokrouhlují na celé koruny matematickým způsobem.
4. V souladu s částí A. čl. XIII odst. 5. VPP AVN 2014 se ujednává, že část D. čl. III VPP AVN 2013 se doplňuje takto: 3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na horkovzdušných či plynových balonech a bezpilotních letadlech, bezpilotních systémech a modelech letadel.
5. Ujednává se, že pojistné za všechna jednotlivá pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je jednorázové. Pojistitel a pojistník odchylně od ustanovení § 2782 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a odchylně od ustanovení čl. V odst. 7. Všeobecných pojistných podmínek Obecná část VPP OC 2014 sjednávají, že pojistitel má právo na jednorázové pojistné za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, bez ohledu na to, zda pojištění zaniklo před uplynutím sjednané pojistné doby.
Podmínky pro vyřízení pojistek:
  • Pojistku lze sjednat online (poté již neposíláte vyplněnou přihlíšku na LAA)

nebo

  • Vyplněním přihlášky k pojistce a doručení do LAA (osobně, poštou nebo e-mailem na adresu: sormova@laacr.cz
  • Uhrazením pojistné částky (převodem, složenkou nebo hotově v pokladně LAA) 

Při platbě převodem je částka považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA.  Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.

 
Hlášení škodných událostí:
Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
nebo:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Tel.: 296 214 551 – 5
Fax: 296 214 550
Přílohy:
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​