Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem SLZ v roce 2024

(Pojištění platné v roce 2023 najdete zde)
 
Dle pojistné smlouvy č. 8079686012 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

2. Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu

Jediná možnost pojištění pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla (ULL), ultralehké vrtulníky (ULH), ultralehké vírníky (ULV), ultralehké kluzáky (ULK) a ultralehké balony (UB).
  • Mohou jej využít i padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojistného krytí, než stanovuje vyhláška).
  • Územní platnost pouze pro ČR+SR nebo celý svět mimo vyloučená území.
  • Členěno podle vzletové hmotnosti na tři kategorie – do 300 kg, do 499 kg a do 600 kg.
  •  Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2024 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období.
  • MOŽNOST POJISTIT I ODPOVĚDNOST VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ (pro dvoumístná SLZ vezoucí cestujícího POVINNÉ). Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, či člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10).
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU​, nebo ON-LINE (www.laacr.cz).
 
Výše minimálních limitů v SDR
(SDR, Special Drawing Rights = ZPČ, Zvláštní práva čerpání = jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu. Průměrná hodnota 29,86 Kč/SDR)
Rozsah krytí podle typu provozu SLZ
 
obchodní
neobchodní
VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1
(odpovědnost ve vztahu ke 3. osobám mimo SLZ)
MTOW do 499 kg
750 000
MTOW do 600 kg
1 500 000
VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 2
(odpovědnost ve vztahu k cestujícím a zavazadlům)
251 288
128 821
 
 
Obchodním provozem je činnost prováděná za úplatu a nebo v pronájmu.
Limit pojistného plnění se vztahuje na jednoho a každého cestujícího.
Částky pojistného – Územní platnost ČR+SR (v Kč):
Rozsah krytí
pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění rizik války a terorismu
Ano
Ne
typ provozu SLZ
 
obchodní
neobchodní
obchodní
neobchodní
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 300 kg)
dle VPP AVN 2014 část C,
čl. 1, odst. 1
 2030
 1270
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 499 kg)
 2280
 1450
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 600 kg)
3680
X
Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě
dle VPP AVN 2014 část C,
čl. 1, odst. 1 a 2
2530
1900
2600
1700
 
 
Pojištění rizik války a terorismu není požadováno pro letadla do MTOW 499 kg, která se používají k neobchodním účelům, nebo se používají pro výuku létání, přičemž se nepřekračují mezinárodní hranice. Pojištění se sjednává v rozsahu dle doložky AVN 52E, která je přílohou této pojistné smlouvy.
 
Částky pojistného – Územní platnost celý svět (vč. ČR+SR) v Kč:
Rozsah krytí
pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění rizik války a terorismu
Ano
Ne
typ provozu SLZ
 
obchodní
neobchodní
obchodní
neobchodní
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 300 kg)
dle VPP AVN 2014 část C,
čl. 1, odst. 1
2210
1590
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 499 kg)
3040
 2160
3. osoby mimo SLZ (MTOW do 600 kg)
4740
X
Odpovědnost
vůči cestujícímu na palubě
dle VPP AVN 2014 část C,
čl. 1, odst. 1 a 2
3290
2340
3220
2340
 
 
Společná ustanovení pro pojištění dle vyhlášky i nařízení
 
Možnost využití zkráceného pojistného období pro pojištění dle NAŘÍZENÍ
Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:
 
Pojistná doba
% ročního pojistného
1 – 3 dny
20
4 – 14 dní
25
do 3 měsíců
40
do 6 měsíců
60
do 9 měsíců
85
více než 9 měsíců
100
 
Minimální cena pojistného je pro jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad 150 kg je stanovena na 800 Kč.
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.
 
Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen "vyloučená území“):
a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,b) Kolumbie, Peruc) Afghánistán, a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistánd) Abcházie, & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní ,e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.
a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,
b) Kolumbie, Peru
c) Afghánistán, Jammu a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistán
d) Abcházie, Donětsk & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní Osetie,
e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

Pojištění se nevztahuje na škody uplatněné na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla, doplňkovým pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou cestujícím osobám na palubě letadla, pokud škoda vznikne na Definovaném území (jak je definováno níže) a/nebo pokud k takové škodě dojde na základě nebo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Nicméně tato výluka se nevztahuje na letadla, která ani nesměřují na ani neopouštějí Definované území, ale která přistála na Definovaném území výhradně z důvodu přímého zásahu vyšší moci.
 
„Definované území“ zahrnuje:
(a) Běloruskou republiku
(b) Ruskou federaci (v rozsahu uznaném Organizací spojených národů) nebo její území, včetně teritoriálních vod, nebo protektoráty kde má právní kontrolu (právní kontrolou se rozumí tam, kde je uznávána Organizací spojených národů); nebo
(c) Ukrajinu (v souladu s hranicemi stanovenými dle Deklarace nezávislosti z roku 1991, včetně Krymského poloostrova a Doněcké a Luhanské oblasti).
 
I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s územním rozsahem na území celého světa vztahuje na:
a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.
 
Podmínky pro vyřízení pojistek:
  • ON-LINE (www.laacr.cz) (poté již papírovou přihlášku neposíláte).
  • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou (papírová přihláška je otištěna v prosincovém Bulletinu LAA ČR), nebo e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky).
  • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.


Hlášení škodných událostí:
 
Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550

Přílohy:
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​