ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2024

(podmínky platné v roce 2023 najdete zde)
 
dle pojistné smlouvy č. 1900491291 uzavřené
mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s.
 • Pouze pro členy LAA ČR – fyzické osoby.
 • Pojištění zahrnuje v základní formě náhradu za smrt následkem úrazu a náhradu za trvalé následky následkem úrazu.
 • V doplňkové formě je možné připojistit náhradu denního odškodnění v případě úrazu.
 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se vztahuje na letecké sporty.
 
Je rozděleno na dvě části:
 • Základní: zahrnuje pojištění na „Smrt následkem úrazu“ a „Trvalé následky úrazu“ s progresivním plněním.
 • Doplňkovou: možnost připojištění „Denního odškodného“.
 
Nabízené možnosti úrazového pojištění a rozsah nároků:
 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se pojištění rovněž vztahuje na pojištění členů LAA ČR při leteckých sportech a související činnosti.
 • Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou částku pro případ smrti.
 • Progresivní plnění – podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny (www.csobpoj.cz).
 • Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojistného! (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu u platby v hotovosti).

  Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku (365 dní). Pojištění níže uvedených variant se může vztahovat buď na úrazy, ke kterým došlo při létání a související činnosti, nebo na úrazy po celých 24 hodin denně (včetně létání a související činnosti), 365 dní v roce.
 
 
 
Varianta
Pojistná částka:
A, A-24 
B, B-24 
C, C-24 
Smrt následkem úrazu
80 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1%
s progresivním plněním
160 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
Pojistné k pojištění:
A
B
C
pouze na létání a související
činnosti (bez indexu)
800 Kč
1 520 Kč
3 168 Kč
na 24 hod. denně vč. létání
a souvisejících činností (s indexem 24)
2 000 Kč
3 840 Kč
7 760 Kč
 
 
Možnost připojištění denního odškodného
• K základnímu úrazovému pojištění je možno sjednat denní odškodné – nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu – denní odškodné s limitem 29P (ZPP HUP 04/2018. Čl. 6). Utrpí-li pojištěná osoba úraz a doba nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu trvá alespoň 29 dní, vyplatí pojistitel v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku částku denního odškodného ve sjednané výši, a to od prvního dne tohoto léčení. Doba, za kterou je vypláceno denní odškodné, činí maximálně
365 dní ode dne úrazu.
 
K jednotlivým variantám úrazového pojištění lze sjednat následující denní odškodné:
Varianta A, A (24)
denní odškodné
100 Kč
Varianta B, B (24)
denní odškodné
100 nebo 200 Kč
Varianta C, C (24)
denní odškodné
100, 200 nebo 300 Kč
 
Denní odškodné (DO)
Pojistné k pojištění:
100 Kč
200 Kč
300 Kč
pouze na létání a související činnosti
1 360 Kč
2 640 Kč
4 000 Kč
na 24 hod. denně vč. létání
a souvisejících činností
2 800 Kč
5 520 Kč
8 320 Kč
Příklad zvolené varianty:
Úrazové pojištění a denní odškodné po celých 24 hodin denně (včetně leteckých sportů) s těmito pojistnými částkami:
   smrt následkem úrazu = 300 000 Kč
   trvalé následky úrazu = 300 000 Kč
   denní odškodné = 100 Kč
Roční pojistné = B (24)+DO (24) 100 = 3 840 + 2 800 = 6 640 Kč.
 
Podmínky pro vyřízení pojistek:
 • Pojištění lze vyřídit on-line

nebo

 • Uhrazením pojistné částky převodem, složenkou nebo v pokladně LAA ČR (je nutné specifikovat pojistný produkt. Při platbě převodem nebo složenkou do zprávy pro příjemce uveďte „ÚP + zvolenou variantu).

 

Částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.

 

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550
 
Přílohy:
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​