Konference LAA ČR

Stanovy LAA ČR  v HLAVĚ IV uvádí:

§ 14 Konference LAA ČR
 1. Nejvyšším orgánem LAA ČR je Konference LAA ČR.
 2. Konference LAA ČR je tvořena 30 delegáty svazů a prezidentem LAA ČR. 
  a) 15 delegátů nominují svazy ultralehkého létání a  motorového paraglidingu - motorové létání a 15 delegátů nominují svazy paraglidingu a závěsného létání - volné létání.
  b) Poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci motorového a poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci volného létání bude stanoven podle poměru počtu členů obou příslušných svazů, nedohodnou-li se tyto jinak.
  c) Poměr členů svazů motorového létání a poměr členů svazů volného létání bude určen Radou LAA ČR podle počtu členů svazů k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku a bude určující pro konání Konference LAA ČR v daném kalendářním roce.
 3.  Zasedání Konference LAA ČR se koná nejméně jedenkrát za rok.
 4. Rozhodnutí Konference LAA ČR je závazné pro členy a orgány v rámci LAA ČR.
  
§ 15 Pravomoci Konference LAA ČR
 1.  Konference rozhoduje o:
  a) přijetí a změnách Stanov LAA ČR,
  b) přijetí programu LAA ČR na dobu do dalšího jednání Konference,
  c) přijetí pravidel hospodaření LAA ČR,
  d) přijetí zprávy Kontrolní a revizní komise LAA ČR,
  e) přijetí zprávy o činnosti Rady LAA ČR,
  f) výši členských příspěvků,
  g) rozpočtu a sazebníku plateb za služby poskytované LAA ČR,
  h) rozpočtu LAA ČR,
  i) odvolání člena proti rozhodnutí Rady LAA ČR o jeho vyloučení z LAA ČR,
  j) případném zrušení ustanovení Organizačního řádu svazu, které je v rozporu se Stanovami LAA ČR.
 2. Konference volí a odvolává tajnou volbou:
  a) prezidenta LAA ČR,
  b) předsedu a členy kontrolní a revizní komise LAA ČR .
 3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina osob s hlasovacím právem.
 4. Konference přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.


§ 16 Svolávání Konference LAA ČR
 1. Konferenci LAA ČR svolává:
  a) prezident LAA ČR,
  b) nesvolá-li Konferenci LAA ČR prezident LAA ČR, může ji svolat Rada LAA ČR,
  c) mimořádné jednání Konference LAA ČR může svolat Kontrolní a revizní komise LAA ČR, pokud zjistí v činnosti Rady LAA ČR závažné nedostatky,
  d) mimořádnou Konferenci LAA ČR musí Rada LAA ČR svolat na písemný požadavek dvou svazů, nebo  200 členů LAA ČR s programem plynoucím z návrhu na svolání Konference, a to do 60 dnů od doručení požadavku Radě LAA ČR.


2022
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR, konané dne 26. listopadu 2022 v sídle LAA naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2021
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR, konané dne 20. listopadu 2021 v sídle LAA naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2020
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR, konané dne 21. listopadu 2020 v online prostředí aplikace Zoom naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2019
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 23. listopadu 2019 v Golemově restaurantu v Praze Březiněvsi naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2018
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 24. listopadu 2018 v Golemově restaurantu v Praze Březiněvsi naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 

2017
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 25. listopadu 2017 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2016
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 26. listopadu 2016 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2015
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 28. listopadu 2015 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2014
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 22. listopadu 2014 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2013
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 23. listopadu 2013 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.


2012
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 24. listopadu 2012 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.   

2011
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 26. listopadu 2011 v Golémově restaurantu v Březiněvsi najdete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.  

2010
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 13. 11. 2010 v Březiněvsi najdete zde.

2008
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 22. 11. 2008 v Březiněvsi najdete zde.


2007
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 24. 11. 2007 v Březiněvsi najdete zde.

 

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​